Polskie prawo a papiery wartościowe

W zależności od danego systemu prawnego, w którym funkcjonuje giełda, różnić będą się wszelkie regulacje, na mocy których funkcjonują papiery wartościowe.Wyróżnić można trzy podstawowe typy systemów prawnych dla regulacji papierów wartościowych.

Jest to typ anglosaski, romański oraz germański. W Polsce stosowany jest, z drobnymi modyfikacjami, system germański.

Podstawą polskiego systemu prawnego dla regulacji obrotów papierami wartościowymi jest kodeks cywilny. Konkretne rodzaje papierów wartościowych są natomiast regulowane poprzez ustawy.

W polskim kodeksie cywilnym nie zdefiniowano, aby papiery wartościowe mogły być emitowane jedynie na podstawie akualnie obowiązujących ustaw. Jednak jak uważa wielu prawników i ekonomistów zasada taka powinna być przestrzegana, gdyż wskazują na to inne wymogi formalne.

Według polskiego prawa papierami wartościowymi są m.in.

akcje, prawa do akcji, obligacje, listy zastawne, prawa do poboru oraz certyfikaty inwestycyjne.