Akcja.

Kupowanie akcji jest nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku obligacji. Nie chodzi tu jednak o fakt zagmatwanego zawierania transakcji. Charakterystyczną cechą akcji jest ich złożony charakter. Zawierają one w sobie jednocześnie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym.

Właściciel akcji może czerpać z tytułu jej posiadania korzyści materialne. Przede wszystkim przysługuje mu prawo do dywidendy, czyli udziału w podziale zysków spółki. Istnieje tu określona kwota, która zostaje rozdzielona pomiędzy akcjonariuszy. W momencie likwidacji przedsiębiorstwa czy spółki, akcjonariusz posiada również niepodważalną możliwość wzięcia udziału w podziale jej majątku.

Ważne w charakterystyce akcji są jednak także niematerialne prawa, które wynikają z jej posiadania. Mowa tutaj przede wszystkim o możliwości głosowania podczas zgromadzeń akcjonariuszy. W ten sposób posiadacz akcji ma prawo uczestniczyć w rozwoju firmy i pośrednio wpływać na podejmowane przez zarząd firmy decyzje. Co więcej, w niektórych przypadkach akcje upoważniają ich właściciela do zasiadania w zarządzie spółki lub jej radzie nadzorczej.

W żadnym przypadku nie możemy także pozbawić akcjonariusza możliwości uczestniczenia w walnych zgromadzeniach.